^Az oldal tetejére

Általános információk - Óvoda

Mit kell tudni az óvodai felvételről általánosan?

Az óvodai felvétel (a gyermek 3. életévének betöltése után az első alkalommal) vagy átvétel (óvodaváltás esetén) jelentkezés alapján történik. A jelentkezés nem jelent automatikusan felvételt is!

A felvételhez jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes - vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet.

A jelentkezéssel járó jogokat a szülők közösen gyakorolják, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (azaz szeptember 1-jétől) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodakötelessé váló, de az óvodai jelentkezésre meghatározott időpontban még bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.

A felvételhez az előjegyzés államilag meghatározott időpontja általában április végén, május elején van, de óvodánkban a túljelentkezések miatt már márciusban szülői tájékoztatót tartunk a felvétel menetéről. (A pontos időpont az  eseménynaptárban megtalálható.)

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Óvodánknak nincs körzethatára, így ilyen jellegű felvételi kötelezettsége nincsen!
Az óvodai felvételről, átvételről az intézményvezető dönt az óvodavezető véleményének kikérése után. A felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban - értesíti a szülőket.

Az új gyermekek fogadása a tanév – nevelési év - első napjától folyamatosan történik, a 3. életévük betöltése után.

 

Óvodánk felvételi szempontjai

Alapvető szempontok, hogy a szülők:

- gyakorolják vallásukat, rendelkezzenek plébánosi/lelkipásztori ajánlással,

- elfogadják intézményünk értékrendjét, az intézmény pedagógiai programját, és együttműködjenek annak megvalósításában.

 

A jelentkezés és felvétel rendje

Kérjük a kedves Szülőket, hogy a jelentkezés előtt gyermekükkel együtt látogassák meg az óvodát (1038 Budapest, Ezüsthegy utca 70.), és ott személyesen találkozzanak az óvodavezetővel. (Személyes találkozó nélkül nem áll módunkban fogadni gyermeküket!A felvételről és a csoportokba való beosztásról az intézményvezető dönt, az óvodavezetővel történő egyeztetés után.

A jelentkezéshez szükséges iratok:

- kitöltött jelentkezési lap - óvodai

- nyilatkozat, hogy a gyermek első alkalommal veszi-e igénybe az óvodai nevelést

- a gyermek TAJ kártyája

- a  gyermek személyazonosítására alkalmas, nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

- bölcsődéből óvodába jelentkező gyermekeknek bölcsődei igazolás

- lelkipásztori ajánlás

 

A jelentkezés helye:

    Az óvodavezetővel történt személyes találkozó után az intézmény titkárságán (1038 Budapest, Templom utca 5.) munkaidőben 8-15 óra között.

Copyright © 2016. Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium